Algemene

voorwaarden

Laatste update: 17-01-2023

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Wedding Sparkles’, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven onder KvK nummer 71721193. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
– Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon die met ‘Wedding Sparkles’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten 
– Overeenkomst: elke aanbieding van ‘Wedding Sparkles’, aanvaard door Opdrachtgever, dan wel elke opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan ‘Wedding Sparkles’ en door deze laatste aanvaard 
– Diensten: in het kader van een Overeenkomst tussen ‘Wedding Sparkles’ en Opdrachtgever verrichte werkzaamheden door ‘Wedding Sparkles’.

 

Artikel 1 – ALGEMEEN 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wedding Sparkles alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen Wedding Sparkles en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. 

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Wedding Sparkles uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats. 

 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST 

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 

2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Wedding Sparkles niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs. 

2.4 De overeenkomst tussen Wedding Sparkles en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Wedding Sparkles van een door Opdrachtgever ondertekende offerte. 

2.5 Indien Wedding Sparkles op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden de door Wedding Sparkles gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. 

2.6 In geval de Overeenkomst tussen Wedding Sparkles en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Wedding Sparkles overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Wedding Sparkles gewenste vorm en wijze aan Wedding Sparkles ter beschikking worden gesteld. 

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Wedding Sparkles onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Wedding Sparkles ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Wedding Sparkles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wedding Sparkles bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. 

3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Wedding Sparkles noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Wedding Sparkles in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. 

3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Wedding Sparkles in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

3.6 Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Wedding Sparkles schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten. 

3.7 Opdrachtgever wordt verzocht op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor Wedding Sparkles en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan twee uur rijden van de vestigingsplaats van Wedding Sparkles is gelegen dan zal Wedding Sparkles de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Wedding Sparkles en Opdrachtgever hierover plaatsvinden. 3.8 Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Wedding Sparkles hiervoor haar uurtarief maal het aantal gemaakte uren inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging in rekening brengen. 

 

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1 Wedding Sparkles is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Wedding Sparkles van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1. 

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wedding Sparkles het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen. 

4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. 

4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 

4.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Wedding Sparkles overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Wedding Sparkles om de opdracht correct uit te voeren. 

4.6 De stylingmaterialen die Wedding Sparkles ter beschikking stelt blijven eigendom van Wedding Sparkles met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Wedding Sparkles worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Wedding Sparkles te vergoeden. 

 

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Wedding Sparkles de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

5.3 Wedding Sparkles behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Wedding Sparkles is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. 

5.4 Bovendien mag Wedding Sparkles het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Wedding Sparkles, dat in redelijkheid niet van Wedding Sparkles mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Wedding Sparkles zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Wedding Sparkles zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

 

Artikel 6 – HONORARIUM 

6.1 Het honorarium van Wedding Sparkles is exclusief onkosten van Wedding Sparkles en exclusief declaraties van door Wedding Sparkles ingeschakelde derden. 

6.2 De door Wedding Sparkles gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van kan hebben op de mogelijkheden van Wedding Sparkles om de opdracht correct uit te voeren.

 

Artikel 7 – BETALING 

7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op dezelfde wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de Overeenkomst en 50% de week voor de bruiloft. Bij styling van een bruiloft en ceremoniemeesterschap (deze kunnen los van elkaar geschieden), wordt tevens het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de Overeenkomst en 50% de week voor de bruiloft. 

7.2 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Wedding Sparkles anders is overeengekomen. 

7.3 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst. 

7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. 

7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Wedding Sparkles aanspraak maken op:
• de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 200,00; 

 

Artikel 8 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST 

8.1 Wedding Sparkles heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Wedding Sparkles onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen. 

8.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wedding Sparkles op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wedding Sparkles de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 

8.3 Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen overeengekomen honorarium en de door Wedding Sparkles gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de bruiloft; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft. 

 

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 Wedding Sparkles zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Wedding Sparkles onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Wedding Sparkles voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Wedding Sparkles die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Wedding Sparkles slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Wedding Sparkles is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s). 

9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Wedding Sparkles in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Wedding Sparkles toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

9.3 Wedding Sparkles is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Wedding Sparkles gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt. 

9.4 Als Wedding Sparkles bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.2 dan is Wedding Sparkles nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Wedding Sparkles de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. 

9.5 Wedding Sparkles is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Wedding Sparkles of derden. 

 

Artikel 10 – VRIJWARING 

10.1 Opdrachtgever vrijwaart Wedding Sparkles voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Wedding Sparkles onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Wedding Sparkles en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 

10.2 Opdrachtgever vrijwaart Wedding Sparkles voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Wedding Sparkles voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4. 

10.4 Indien Opdrachtgever aan Wedding Sparkles informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

 

Artikel 11 – OVERMACHT 

11.1 Wedding Sparkles is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Wedding Sparkles niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht. 

11.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door WeddingSparkles op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Wedding Sparkles bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld. 

11.3 Voor zoveel Wedding Sparkles ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wedding Sparkles gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING 

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wedding Sparkles gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Wedding Sparkles zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Wedding Sparkles niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade. 

 

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM 

14.1 Wedding Sparkles behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 

14.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Wedding Sparkles, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Wedding Sparkles toegestaan. 

 

Artikel 15 – GESCHILLEN 

15.1 Geschillen tussen Wedding Sparkles en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Wedding Sparkles. 

15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Wedding Sparkles zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT 

16.1 Op elke rechtsverhouding tussen Wedding Sparkles en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van de

algemene voorwaarden?

Scroll naar boven